สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ถ.โชจนา ต.ริมใต้ จ.เชียงใหม่ โทร 053 297 040

พ.ต.อ.สิทธา คำเลิศ
ผกก.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

 หน่วยงานภายใน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ - ข้อมูล Police ITA

ข้อมูล Police ITA

 

 1.ข้อมูลพื้นฐาน

O1 โครงสร้าง อัตรากำลัง และข้อมูลผู้บริหาร

 

O2 อำนาจหน้าที่และพื้นที่ที่รับผิดชอบ

 

O3 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

 

O4 ข้อมูลคณะกรรมการตรวจสอบและติดตามการบริหารงานตำรวจ (กต.ตร.) ของสถานีตำรวจ

 

O5 ข้อมูลการติดต่อและช่องทางการถาม-ตอบ/รับฟังความคิดเห็น

 

O6 การประชาสัมพันธ์ข้อมูลผลการดำเนินงาน

 

 2.การบริหารงาน

O7 รายงานการปฏิบัติราชการประจำเดือน

 

O8 คู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานธุรการและพัฒนากำลังพล
2.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานศูนย์ปฏิบัติการสถานีตำรวจ
3.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานกำลังพล
4.
คู่มือปฏิบัติงานด้านวินัย
5.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานสวัสดิการ
6.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานยุทธศาสตร์
7.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานงบประมาณ
8.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานพัสดุ
9.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานการเงิน
10.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานควบคุมการเงินของหน่วยงานย่อย
11.
คู่มือปฏิบัติงานด้านงานจัดวางระบบการควบคุมภายใน
12.
คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานป้องกันปราบปราม
13.
คู่มือผู้ปฏิบัติสายงาน ป. ปรับปรุง 13เม.ย.65
14.
คู่มือพนักงานสอบสวน
15.
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนในสถานีตำรวจ
16.
คู่มือการปฏิบัติหน้าที่งานสืบสวนในสถานีตำรวจ
17.
คู่มือการฝึกอบรมข้าราชการตำรวจงานจราจร

O9 คู่มือการให้บริการประชาชน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
คู่มือการให้บริการประชาชน

O10 E–Service

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
E?Service

O11 ข้อมูลผลการดำเนินงานในเชิงสถิติ

 

 3.การบริหารเงินงบประมาณ

O12 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี และรายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

 

O13 ข้อมูลเงินกองทุนเพื่อการสืบสวนและสอบสวนคดีอาญา

 

O14 ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 

O15 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างรายเดือน

 

 4.การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

O16 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนากำลังพล

 

 5.การส่งเสริมความโปร่งใส

O17 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

 

  6.การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

O18 ประกาศนโยบายต่อต้านการรับสินบน (Anti-Bribery Policy)

 

O19 การมีส่วนร่วมของหัวหน้าสถานีตำรวจ

 

O20 การประเมินความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O21 การรายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการ ความเสี่ยงต่อการรับสินบน

 

O22 คู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติตามมาตรฐานทางจริยธรรม

 

O23 การจัดการทรัพย์สินของราชการ ของบริจาค การจัดเก็บของกลาง และแนวทางการนำไปปฏิบัติ

 

 7.มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

O24 มาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด
1.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
2.
าตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
3.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
4.
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน และการรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

O25 การรายงานผลการดำเนินการตามมาตรการการยกระดับคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

 
ลำดับ
รายละเอียด

ตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-927040    โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top