สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ถ.โชจนา ต.ริมใต้ จ.เชียงใหม่ โทร 053 297 040

พ.ต.อ.สิทธา คำเลิศ
ผกก.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน
วิสัยทัศน์
“เป็นตำรวจมืออาชีพ เพื่อความผาสุกของประชาชน”


พันธกิจ
๑) ถวายความปลอดภัยสำหรับองค์พระมหากษัตริย์ พระราชินี พระรัชทายาท ผู้สำเร็จราชการแทน พระองค์พระบรมวงศานุวงศ์ ผู้แทนพระองค์และพระราชอาคันตุกะ ให้บังเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ๒) บังคับใช้กฎหมาย อำนวยความยุติธรรม ให้บริการประชาชนด้วยความเสมอภาคเป็นธรรม ตามหลักธรรมาภิบาล ๓) รักษาความสงบเรียบร้อย ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนและชุมชน และรักษา ความมั่นคงของราชอาณาจักร ให้เป็นที่เชื่อมั่นและศรัทธา ๔) ยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง สร้างเครือข่ายชุมชนและองค์การทุกภาคส่วน ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไข ปัญหาของสังคม ๕) พัฒนาบุคลากรให้มีความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความเข้มแข็งขององค์การ ๖) ปฏิบัติภารกิจและช่วยเหลือการพัฒนาประเทศตามนโยบายรัฐบาลให้เกิดผลสัมฤทธ


ประวัติความเป็นมา
สถานีตำรวจภูธรแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ จัดตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ.2483 ที่ตั้งสถานีตำรวจภูธรแม่ริม อยู่บริเวณหน้าตลาดแม่ริม พิกัด เอ็ม. เอ. 946908 เลขที่ 212 หมู่ที่ 1 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ มีเนื้อที่ 3 ไร่ 70 ตารางวา ก่อสร้างบนที่ดินราชพัสดุทะเบียนเลขที่ 229 ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งได้มาจากการแผ้วถางเมื่อปี พ.ศ.2442 และได้รับอนุมัติจากกรมตำรวจให้ก่อสร้างเป็นอาคารบนผืนดินผืนนี้มาแล้ว จำนวน 3 หลัง คือ 1. หลังแรกก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2483 เป็นอาคารไม้ใต้ถุนสูง ทรงปั้นหยา หลังคามุงกระเบื้องดินเผา 2. หลังที่ 2 ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2522 เป็นอาคารทรงมะลิ 2 ชั้น ชั้นล่างก่ออิฐถือปูน ชั้นบนเป็นไม้ ผนังและเพดานเป็นแผ่นเรียบ หลังคามุงด้วยกระเบื้องลอนคู่ 3. หลังที่ 3 ก่อสร้างเมื่อปี พ.ศ.2547 (อาคารหลังปัจจุบัน) เป็นอาคารคอนกรีตเสริมเหล็ก 3 ชั้น พร้อมไฟฟ้า ประปา เครื่องปรับอากาศ และครุภัณฑ์

ตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-927040    โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top