สถานีตำรวจภูธรแม่ริม ถ.โชจนา ต.ริมใต้ จ.เชียงใหม่ โทร 053 297 040

พ.ต.อ.สิทธา คำเลิศ
ผกก.สภ.แม่ริม จว.เชียงใหม่
Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

Brand

: ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน - ตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่

เกี่ยวกับหน่วยงาน

นโยบายผู้บัญชาการ

นโยบายของผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ วิสัยทัศน์ “เป็นหลักประกันความยุติธรรม และความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน ที่มีมาตรฐานสากล” แนวทางการปฏิบัติงาน ข้าราชการตำรวจ เป็นผู้บังคับใช้กฎหมาย มีภารกิจและหน้าที่ซึ่งจะต้องสัมผัสและใกล้ชิด ประชาชนโดยตรง มีผลทั้งในทางที่เป็นคุณและโทษกับประชาชน หากข้าราชการตำรวจดำรงตนในความ ยุติธรรม สมกับการเป็นผู้พิทักษ์สันติราษฎร์ ประชาชนย่อมเกิดความรัก ความศรัทธา และเชื่อมั่นต่อการ ปฏิบัติงานของตำรวจ อันจะนำมาซึ่งการให้ความร่วมมือ ยอมรับและมีส่วนร่วมสนับสนุนภารกิจต่าง ๆ ของตำรวจให้สำเร็จลุล่วงไปด้วยดี การปฏิบัติงานของตำรวจทั้งในด้านการครองตน ครองคน และครองงาน จำเป็นจะต้อง ยึดถืออุดมคติของตำรวจ 9 ประการ เป็นแนวทางในการปฏิบัติงาน ดังนี้ 1. เคารพเอื้อเฟื้อต่อหน้าที่ 2. กรุณาปราณีต่อประชาชน 3. อดทนต่อความเจ็บใจ 4. ไม่หวั่นไหวต่อความยากลำบาก 5. ไม่มักมากในลาภผล 6. มุ่งบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์แก่ประชาชน 7. ดำรงตนในยุติธรรม 8. กระทำการด้วยปัญญา 9. รักษาความไม่ประมาทเสมอชีวิต

ตำบลริมใต้ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ 50180
โทรศัพท์ : 053-927040    โทรสาร :
---------------------------------------------
Copyright @ 2016. Department of ICT POLICE, Chiang Mai Provincial Police.

^Top